Algemeen:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke conventie van NINA GROUP SPRL - ICON store Liège. Deze voorwaarden prevaleren boven alle geschreven of gedrukte voorwaarden van de koper. Door een bestelling te plaatsen, aanvaardt de koper de huidige voorwaarden en gaat hij ermee akkoord. Alle toevoegingen of wijzigingen aan deze algemene voorwaarden worden alleen als geldig beschouwd als ze eerder schriftelijk door NINA GROUP SPRL - ICON store Liège zijn geaccepteerd.

Bestelling:

Bestellingen worden gedaan via de website - www.iconstore.be -, per e-mail of telefoon. De koper ontvangt een bevestigingsmail. Speciale aanbiedingen die op de website worden vermeld of die via e-mail, sms of sociale media worden doorgegeven, zijn vrijblijvend. Ze worden noodzakelijk na bevestiging van de bestelling op de website en na ontvangst, van NINA GROUP SPRL - ICON store Liège, een schriftelijke bevestiging per e-mail van de gemaakte bestelling.

Het aanbod:

1. Indien een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in de aanbieding vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en / of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Wanneer de aannemer illustraties gebruikt, reproduceren ze getrouw de aangeboden producten, digitale inhoud en / of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de opdrachtnemer niet.

3. Elk aanbod bevat voldoende informatie voor de consument om volledig te begrijpen welke rechten en verplichtingen verband houden met de aanvaarding van het aanbod.

Controls:

Bestellingen worden gedaan op www.iconstore.be, per telefoon of e-mail. De koper ontvangt een bevestiging en een samenvatting van zijn bestelling en een uitnodiging om de algemene voorwaarden te raadplegen. Aanbiedingen van NINA GROUP SPRL - ICON store Liège zijn niet bindend. Ze worden pas aantrekkelijk nadat de bestelling is geplaatst en NINA GROUP SPRL - ICON store Liège stuurt een bevestiging per e-mail.

Levering:

In België rekent NINA GROUP SPRL - ICON store Liège 5,60 euro voor één zending. Verzendkosten voor verzending naar het buitenland zijn XXXXXX euro. De levering vindt alleen plaats na ontvangst, door NINA GROUP SPRL - ICON store Liège, van de betaling. De meeste items zijn uit voorraad leverbaar. De op de website aangegeven levertijden zijn slechts indicatief en niet-verplicht. In geval van vertraging in de levering kan de koper in geen geval om een ​​schadevergoeding vragen, noch om de ontbinding van het contract vragen. Elke verplichting die voortvloeit uit zijn aankoop bij NINA GROUP SPRL - ICON store Liège is bindend voor de koper die deze moet respecteren. In geval van overmacht heeft NINA GROUP SPRL - ICON store Liège het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te vereffenen en het tijdstip van levering uit te stellen tot de overmacht is verdwenen. In dit geval kan de koper geen aanspraak maken op een terugbetaling. In geval van niet-naleving door de koper van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst met NINA GROUP SPRL - ICON store Liège, is laatstgenoemde gerechtigd levering en diensten uit te stellen. De factuur is bij de bestelling gevoegd.

Prijs:

De prijzen van producten van NINA GROUP SPRL - ICON store Liège staan ​​vermeld op de website en worden gegarandeerd door NINA GROUP SPRL - ICON store Liège, onder voorbehoud van overmacht. Prijzen worden weergegeven in euro en inclusief 21% btw. Verzendkosten zijn niet inbegrepen. Raadpleeg voor meer informatie artikel 3.

Betaling:

Betalingen worden gedaan via internet, per bankoverschrijving of contant bij een van onze kantoren. Internetbetalingen zijn beveiligd. In geval van betaling per bankoverschrijving, zal NINA GROUP SPRL - ICON store Liège de bestelling pas leveren nadat de betaling is ontvangen. Het is de koper niet toegestaan ​​bedragen af ​​te trekken of te verrekenen die verschuldigd zouden zijn door NINA GROUP SPRL - ICON store Liège. Schuldverrekening is uitdrukkelijk uitgesloten. In het geval van kortingen zijn deze alleen geldig als er een expliciete indicatie op de website staat.

klachten:

Elke klacht met betrekking tot de non-conformiteit van de levering of een zichtbaar gebrek moet onmiddellijk schriftelijk of per e-mail op het moment van levering worden gemeld, bij gebrek aan deze schriftelijke communicatie, zal elke klacht als nietig worden beschouwd. In het geval van verborgen gebreken of een verborgen niet-naleving, moet de koper per aangetekende brief verzenden, om zijn klachten binnen 14 dagen na ontdekking van het verborgen gebrek of de verborgen non-conformiteit te melden; Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, wordt elke klacht als nietig beschouwd. In geval van reclame is de koper gehouden zijn betalingsverplichtingen na te leven. De producten worden kosteloos geretourneerd door NINA GROUP SPRL - ICON store Liège en worden alleen geaccepteerd als NINA GROUP SPRL - ICON store Liège vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Onze gegevens:

NINA GROUP SPRL - ICON store Liège
Rue Saint-Gangulphe 21
4000 Liège
België

info@iconstore.be

Geschillenbeslechting:

Als onderdeel van de buitengerechtelijke regeling van geschillen is de Consumentenbemiddelingsdienst die door de federale overheid is ingesteld, bevoegd om verzoeken om buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen te ontvangen. Deze service verwerkt de aanvraag zelf of draagt ​​deze over aan de bevoegde entiteit. U kunt contact opnemen met de Consumentenbemiddelingsservice via de volgende link: www.mediationconsommateur.be. In het geval van een grensoverschrijdend geschil kunt u ook een beroep doen op het platform voor online geschillenbeslechting van de EU via de link: http://ec.europa.eu/odr

Aansprakelijkheid en garanties:

NINA GROUP SPRL - ICON store Liège levert de producten volgens de gegevens gecommuniceerd door de koper. Door deze inkoopvoorwaarden te accepteren, bevestigt de koper deze aanname. De kwaliteit van de door NINA GROUP SPRL - ICON store Liège geleverde producten wordt aangegeven op de etiketten van de fabrikant met betrekking tot het product in kwestie. De producten worden door NINA GROUP SPRL - ICON store Liège geleverd in de originele verpakking van de fabrikant. De koper verbindt zich ertoe de instructies en gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen voorafgaand aan het gebruik van de producten. In geval van verwarring gaat de koper ermee akkoord om contact op te nemen met de fabrikant voordat hij de producten gebruikt. NINA GROUP SPRL - ICON store Liège is geen enkele vermelding verkeerd in de algemene voorwaarden van de fabrikant. NINA GROUP SPRL - ICON store Liège kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor producttolerantie en de mogelijke gevolgen daarvan. NINA GROUP SPRL - ICON store Liège is ook niet aansprakelijk als het gebrek te wijten is aan een gebrek aan professionele ondersteuning, nalatigheid van onderhoud, opzettelijke verslechtering of onvoorzichtige toepassing van instructies en voorwaarden van de fabrikant, aan onoplettendheid of nalaten.

Persoonlijke informatie:

De persoonlijke informatie die de koper als onderdeel van de bestelling aan NINA GROUP SPRL - ICON store Liège communiceert, wordt bewaard in een geautomatiseerd klantenbestand. NINA GROUP SPRL - ICON store Liège zal deze informatie alleen gebruiken in het kader van commerciële doelstellingen, het verschaffen van informatie aan de koper en het verwerken van bestellingen. De koper kan op elk moment zijn gegevens raadplegen en vragen aan NINA GROUP SPRL - ICON store Liège, de wijziging of vernietiging van deze informatie. De koper kan contact opnemen met onze klantenservice. Persoonlijke informatie zal nooit worden bekendgemaakt aan derden.

Herroepingsrecht:

In overeenstemming met de wet inzake marktpraktijken en consumentenbescherming heeft de koper een herroepingsrecht. Voor elk niet-gepersonaliseerd product heeft de koper de bevoegdheid om af te zien van de aankoop, zonder boete en zonder opgave van reden, binnen 14 dagen na levering van het product of na het sluiten van de service. In dit geval communiceert de klant van NINA GROUP SPRL - ICON store Liège binnen 3 werkdagen zijn voornemen om genoemd product te retourneren. NINA GROUP SPRL - ICON store Liège kan verzendinstructies opleggen. Deze moeten door de klant worden gerespecteerd. De koper krijgt de aankoopprijs van het product terug binnen twee weken nadat NINA GROUP SPRL - ICON store Liège het geretourneerde product heeft ontvangen, op voorwaarde dat NINA GROUP SPRL - ICON store Liège het product op tijd ontvangt en voldoende vooraf betaald heeft. In geen geval kan restitutie worden verleend als het product is gebruikt, als de verpakking is beschadigd en / of als het product niet is teruggestuurd in de originele verpakking. Klik hier voor de herroepingsformuliersjabloon.

Retouradres:

NINA GROUP SPRL - ICON store Liège SPRL
Rue Saint-Gangulphe 21
4000 Liège
België

info@iconstore.be

Contact:

Klantenservice: NINA GROUP SPRL - ICON store Liège, Rue Saint-Gangulphe 21 - 4000 Liège - België. E-mail: info@iconstore.be. - BTW BE0716822080

Toepasselijk recht:

Deze algemene voorwaarden en het contract zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken en tribunalen van het arrondissement Verviers (België) bevoegd.